Այս տեսանյութում բացատրվում են  բառագիտությանը և բառապաշարին վերաբերող այն կետերը, ներառյալ բառակապակցությունների, լրացուցիչ իմաստային նրբությունների, ընդհանուր բառապաշարի, կամ արտահայտությունների,  շրջասությունների օգտագործումը, որոնք հաշվի են առնվում  IELTS-ի բանավոր քննության գնահատման ժամանակ: Տրվում են խորհուրդներ, թե ինչպես բարելավել անգլերենի բառագիտությունն ու բառապաշարը: